[Data crawling tutorial] Bài 0: Giới thiệu

I Introduction Crawling, scraping, spidering là những phương pháp thu thập data từ nguồn dữ liệu (công khai, bí mật) của bạn/ doanh nghiệp của bạn/ bên thứ 3 phục vục cho mục đích nào đó. Crawling, scraping, spidering có một chút khác biệt về ý nghĩa. Crawling thường có nghĩa là bạn gom hết … Read more[Data crawling tutorial] Bài 0: Giới thiệu