Timeseries Predict With ARIMA using Facebook Prophet Lib

Prophet là một project open source được xây dựng bởi Facebook Data Science Team giúp forecasting timeseries, Prophet dựa trên mô hình dự báo ARIMA, được bổ sung thêm non-linear trend phù hợp với tính thời vụ theo ngày, tuần, tháng, năm cộng với tác động từ holiday, giúp cho việc đưa ra dự báo … Read moreTimeseries Predict With ARIMA using Facebook Prophet Lib